Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm yên, làm cho lặng đi
  quieten a screaming baby
  dỗ cho em bé đang kêu thét yên (nín) đi
  quieten somebody's fears
  làm yên nỗi sợ hãi của ai