Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

placate /plə'keit/  /'pleikeit/

  • Động từ
    làm (ai) bớt giận, làm (cho ai) nguôi đi; xoa dịu (ai)

    * Các từ tương tự:
    placater