Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm cho khuây, làm cho nguôi, làm dịu, làm đỡ
  appease somebody's anger
  làm cho ai nguôi giận
  appease somebody's hunger
  làm cho ai đỡ đói

  * Các từ tương tự:
  appeasement, appeaser