Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assuage /æ'sweidʒ/  

 • Động từ
  làm dịu bớt, làm khuây
  assuage one's hunger
  làm dịu bớt cơn đói

  * Các từ tương tự:
  assuagement