Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-)
  tha, xá (tội)
  miễn giảm (món nợ, thuế)
  thuế đã được miễn giảm
  [làm] giảm; giảm đi
  remit one's efforts
  giảm cố gắng
  nhiệt tình bắt đầu giảm đi
  gửi, chuyển (tiền, séc…) qua bưu điện
  gửi tiền lãi cho bà ta theo địa chỉ mới
  remit something to somebody
  (luật)
  chuyển đến nơi có thẩm quyền để giải quyết
  vụ kiện đã được chuyển từ tòa thượng thẩm về một tòa án thấp hơn để giải quyết

  * Các từ tương tự:
  remittal, remittance, remittance-man, remittee, remittent, remitter