Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nhận tiền gửi đến, người nhận hàng gửi đến