Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (y học)
    có từng lúc thuyên giảm (sốt, cơn đau)
    remittent fever
    sốt từng cơn