Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự miễn giảm (thuế, hình phạt...)
    sự trao lại (một vụ án) cho toà dưới xét x