Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự gửi tiền qua bưu điện
    số tiền gửi qua bưu điện

    * Các từ tương tự:
    remittance-man