Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remittance-man /ri'mitənsmæn/  

  • Danh từ
    kiều dân sống ở nước ngoài bằng tiền trợ cấp từ nhà
    người được trả tiền để ở nước ngoài