Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thu xếp, sự giải quyết ổn thỏa
  the settlement of a dispute
  sự giải quyết ổn thỏa một cuộc cãi cọ
  the settlement of a claim
  sự giải quyết một khiếu nại
  sự thỏa thuận
  the strikers have reached a settlement with the employers
  những người đình công đã đạt được một thỏa thuận với giới chủ
  (luật học) sự chuyển quyền sở hữu; tài sản được chuyển sở hữu; giấy chuyển sở hữu
  a marriage settlement
  sự chuyển của hồi môn
  sự đến định cư ở một thuộc địa; vùng định cư
  the gradual settlement of the American West
  sự định cư dần ở miền Tây Hoa Kỳ
  vùng định cư của người Hà Lan và người Anh ở Bắc Mỹ
  những vùng đất lưu đầy ở Úc
  in settlement [of something]
  để thanh toán, để trả
  I enclose a cheque in settlement of your account
  tôi kèm theo đây một tấm séc để chi trả bản thanh toán của ông