Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defrayal /di'freiəl/  

  • Danh từ
    sự trả, sự thanh toán (phí tổn…)