Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (chủ yếu ở dạng bị động)
  ở, cư ngụ
  những vùng dân ở thưa thớt
  đưa dân đến ở, định dân
  các hòn đảo dần dần được cư dân từ Châu Âu đến ở