Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (dwelt) (+ in, at)
  ở, ngụ ở
  dwell in the country
  ở nông thôn
  dwell on (upon) something
  nghĩ (nói, viết) dài dòng về
  thôi không nói dài dòng về lỗi lầm đã qua của anh nữa

  * Các từ tương tự:
  dweller, dwelling, dwelling-house, dwelling-place