Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dwelling-house /'dweliηhaʊs/  

  • Danh từ
    nhà ở (không phải là nơi làm việc, cửa hàng…)