Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  /i'læbərət/
  tỉ mỉ, công phu; chi tiết; trau chuốt
  an elaborate hair style
  kiểu tóc trau chuốt
  Động từ
  /i'læbəreit/
  thảo tỉ mỉ công phu (một kế hoạch…)
  (+ on) bàn luận chi tiết
  anh đã hiểu tình hình, tôi không cần bàn luận chi tiết thêm nữa

  * Các từ tương tự:
  elaborately, elaborateness