Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convoluted /'kɒnvəlu:tid/  

 • Tính từ
  quấn, cuộn
  the convoluted folds of the brain
  nếp cuộn của não
  (nghĩa bóng) phức tạp; khó theo
  a convoluted argument
  lý lẽ phức tạp khó theo