Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chi tiết
    a detailed account
    bài tường thuật chi tiết