Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường xấu)
  trang trí công phu; tô điểm lộng lẫy
  theo tôi kiểu kiến trúc này trang trí quá công phu
  hoa mỹ (văn phong)
  an ornate style
  văn phong hoa mỹ

  * Các từ tương tự:
  ornately, ornateness