Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complex /'kɒmpleks/  /'kəmpleks/

 • Tính từ
  phức tạp
  a complex system
  một hệ thống phức tạp
  a complex sentence
  (ngôn ngữ) câu phức
  Danh từ
  phức hệ
  phức cảm, mặc cảm
  inferiority complex
  mặc cảm tự ti
  superiority complex
  mặc cảm tự tôn
  he has a complex about his weight (has a weight complex)
  nó hằng có mặc cản về cân nặng của nó

  * Các từ tương tự:
  complex constant, complex ion, Complex number, complex permittivity, complexification, complexion, complexional, complexioned, complexity