Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật) ion tạp