Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complex permittivity   

  • (Kỹ thuật) hằng số điện môi phức tạp