Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (đại số) sự phức hoá
    c. of Lie algebra phức hoá của đại số Li