Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (dùng trong tính từ ghép) có nước da như thế nào đó
    có nước da ngăm ngăm đen