Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complexity /kəm'pleksəti/  

  • Danh từ
    sự phức tạp
    a problem of great complexity
    một vấn đề phức tạp
    điều phức tạp