Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complicatedness /'kɔmplikeitidnis/  

  • Danh từ
    tính chất phức tạp, tính chất rắc rối