Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convolution /,kɒnvə'lu:∫n/  

 • Danh từ
  nếp cuộn
  (giải phẫu) nếp cuộn não
  (nghĩa bóng) những ngoắt ngoéo kỳ cục trong cốt truyện

  * Các từ tương tự:
  convolutional