Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intricacy /'intrikəsi/  

  • Danh từ
    tính rắc rối, tính phức tạp
    intricacies
    (số nhiều)
    điều rắc rối, điều phức tạp