Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complication /,kɒmpli'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự phức tạp, sự rắc rối
    việc phức tạp, việc rắc rối
    complications
    (y học) biến chứng