Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Số phức+ Các số bao gồm những phân tử TƯỞNG TƯỢNG, nghĩa là nó chứa căn bậc hai của âm một