Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complexion /kəm'plek∫n/  

 • Danh từ
  nước da
  a fair complexion
  nước da đẹp
  (thường số ít) cục diện
  a victory that changed the complexion of the war
  một chiến thắng làm thay đổi cục diện chiến tranh

  * Các từ tương tự:
  complexional, complexioned