Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đúng; chính xác
  precise details
  những chi tiết chính xác
  precise orders
  những mệnh lệnh chính xác
  at the precise moment when I lifted the receiver
  đúng vào lúc tôi nhấc ống nghe lên
  tỉ mỉ, kỹ tính
  precise mind
  đầu óc tỉ mỉ
  a precise worker
  người lao động tỉ mỉ

  * Các từ tương tự:
  precisely, preciseness