Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khó tính, cầu kỳ, kiểu cách
    quá tỉ mỉ

    * Các từ tương tự:
    finicality, finicalness