Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

finicalness /fini'kæliti/  

  • Danh từ
    sự khó tính, tính cầu kỳ
    tính quá tỉ mỉ