Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thực, xác thực
  an authentic document
  một tài liệu thực
  đáng tin
  an authentic statement
  một lời tuyên bố đáng tin

  * Các từ tương tự:
  authentically, authenticate, authentication, authentication code, authenticator, authenticity