Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thật (không phải giả), đích thực
  a genuine Ruybens
  một bức tranh đích thực là Ruybens
  a genuine pearl
  một viên ngọc trai thật
  (nghĩa bóng) thành thật, chân thật
  she's a very genuine person
  chị ta là một người rất chân thật

  * Các từ tương tự:
  genuinely, genuineness