Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nghiêm chỉnh, đứng đắn, kiên quyết
  a terribly earnest young man
  một chàng trai rất mực đứng đắn
  Danh từ
  in [dead; deadly; real] earnest
  dữ dội, ra trò
  it's beginning to snow in earnest
  tuyết bắt đầu rơi dữ dội
  đứng đắn, nghiêm chỉnh
  when he threatened to report ushe was in dead earnest
  khi nó dọa báo cáo chúng tôi, nó hoàn toàn nghiêm chỉnh
  Danh từ
  (số ít)
  tiền đặt cọc
  dấu hiệu, điều báo hiệu
  an earnest of future success
  điều báo hiệu thành công tương lai

  * Các từ tương tự:
  earnestly, earnestness