Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (như fervent)

    * Các từ tương tự:
    fervidly, fervidness, fervidor