Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sốt sắng; hăng hái; [đầy] nhiệt tình

    * Các từ tương tự:
    zealously, zealousness