Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assiduous /ə'si'djʊəs/  /ə'sidʒʊəs/

  • Tính từ
    chuyên cần

    * Các từ tương tự:
    assiduously, assiduousness