Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assiduousness /ə'sidjuəsnis/  

  • Danh từ
    tính siêng năng, tính chuyên cần