Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  determined to do something
  nhất định, nhất quyết, kiên quyết (làm gì)
  a determined attitude
  một thái độ kiên quyết
  I'm determined to succeed
  tôi nhất quyết thành công

  * Các từ tương tự:
  determinedly, determinedness