Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rõ ràng; rõ rệt
  a decided improvement
  sự tiến bộ rõ rệt
  quả quyết, quyết tâm
  he won't gohe is quite decided about it
  nó sẽ không đi, nó hoàn toàn quả quyết như vậy

  * Các từ tương tự:
  decidedly, decidedness