Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unquestionable /ʌn'kwest∫ənəbl/  

  • Tính từ
    không thể ghi ngờ được, chắc chắn

    * Các từ tương tự:
    unquestionableness