Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conclusive /kən'klu:siv/  

 • Tính từ
  xác chứng
  conclusive experiment
  thí nghiệm xác chứng
  his finger prints on the gun were conclusive proof of his guilt
  dấu tay của nó trên khẩu súng là dấu vết xác chứng tội của nó

  * Các từ tương tự:
  conclusively, conclusiveness