Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conclusiveness /kən'klu:sivnis/  

  • Danh từ
    tính chất để kết thúc
    tính chất để kết luận
    tính chất xác định, tính chất quyết định, tính thuyết phục được