Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unequivocal /,ʌni'kwivəkl/  

 • Tính từ
  rõ rệt, không thể lập lờ nước đôi được
  an unequivocal attitude
  thái độ rõ rệt

  * Các từ tương tự:
  unequivocally, unequivocalness