Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incontrovertible /inkɒntrə'vɜ:təbil/  

 • Tính từ
  không thể bàn cãi, rành rành
  incontrovertible evidence
  chứng cứ rành rành

  * Các từ tương tự:
  incontrovertibleness