Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indisputable /,indi'spju:təbl/  

  • Tính từ
    không thể tranh cãi, hẳn là

    * Các từ tương tự:
    indisputableness