Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incontestable /,iŋkən'testəbl/  

  • Tính từ
    không thể chối cãi được

    * Các từ tương tự:
    incontestableness